960 WJYZ

Albany's Inspirational StationSonya Blakey